KLASA: 112-01/18-01/0004
URBROJ: 2181-203-01-01-18-0005

Temeljem odluka Fakultetskog vijeća sa Četvrte redovite sjednice od 18. siječnja 2018. god., Pete redovite sjednice od 15. veljače 2018. god. i Druge izvanredne sjednice od 17. svibnja 2018. god.Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje

N A T J E Č A J

  1. za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja humanističkih znanosti, polja teologije i grane pastoralne teologije na Katedri pastoralnog bogoslovlja (1 izvršitelj m/ž).
  1. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologije i grane ekumenske teologije na Katedri ekumenskog bogoslovlja (1 izvršitelj m/ž).

Kandidati za navedena   radna   mjesta trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15), uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja ili umjetničko-nastavna zvanja (NN br. 106/06), Pravilnikom Nacionalnog vijeća za znanost (NN 84/05), Statutom Sveučilišta u Splitu, Statutom KBF-a u Splitu te Pravilnikom o izboru u nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu,

Uz prijavu za natječaj pristupnici su dužni priložiti:

  1. potpisani životopis,
  2. »nihil obstat« svoga ordinarija (pristupnici klerici),
  3. domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države,
  4. izvješće o ispunjavanju natječajnih, odnosno minimalnih zakonskih uvjeta, potrebnih za izbor u zvanje i na radno mjesto prema natječaju;
  5. za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno poznavanje).

Sve radove i natječajnu dokumentaciju potrebno je predati u četiri primjerka te snimljene u PDF-u na CD-u s natječajnom dokumentacijom (izvješća, popise radova i životopis).

Za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

  1. Spremač/ ica- radno mjesto IV. vrste - zamjena za vrijeme trajanja bolovanja odsutne djelatnice - (1 izvršitelj m/ž)

Pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete:

  • Srednjoškolsko ili niže obrazovanje
  • Probni rad jedan mjesec

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj kandidati su za navedeno   radno mjesto pod brojem 3. dužni priložiti sljedeću dokumentaciju: životopis, domovnicu, dokaz o stečenom traženom stupnju obrazovanja, pisani dokaz o radnom iskustvu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci), preporuku župnika, odnosno mjerodavnih poglavara ukoliko se radi o redovničkim osobama.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, uz prijavu na natječaj dužan je priložiti rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Prijavljeni kandidati koji ispunjaju formalne uvjete natječaja mogu biti pozvani na usmeni intervju.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku 30 dana za objavljeno radno mjesto pod brojem 1. i 2. a za radno mjesto pod brojem 3. u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Fakulteta s naznakom "za natječaj".

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose na adresu:

Sveučilište u Splitu, Katolički bogoslovni fakultet, Zrinsko-frankopanska 19, p.p. 329, HR – 21000 Split

Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilišta u Splitu

Pin It