KLASA: 112-01/17-01/0004
URBROJ: 2181-203-01-01-17-0001

Sukladno odluci Fakultetskog vijeća donesenoj na VIII. redovitoj sjednici od 8. lipnja 2016. god, odluci donesenoj na VI. redovitoj sjednici održanoj 15. ožujka 2017. god., te odlukama donesenim na VIII. redovitoj sjednici od 07. lipnja 2017. god., Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje

N A T J E Č A J

 1.  za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz umjetničkog područja, umjetničkog polja Glazbena umjetnost, umjetničke grane reprodukcija glazbe (dirigiranje, pjevanje, sviranje) na Katedri liturgike na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (1 izvršitelj m/ž).
 2.  za izbor u znanstveno- nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor – prvi izbor, iz znanstvenog područja humanističke znanosti, znanstvenog polja teologija, znanstvene grane religiozna pedagogija i katehetika na Katedri religiozne pedagogije i katehetike na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu ( 1 izvršitelj m/ž);

Kandidati za navedena  radna   mjesta trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15), uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja ili umjetničko-nastavna zvanja (NN br. 106/06), Pravilnikom Nacionalnog vijeća za znanost (NN 84/05), Statutom Sveučilišta u Splitu, Statutom KBF-a u Splitu te Pravilnikom o izboru u nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu,

 • završen diplomski ili integrirani sveučilišni studij teološkog smjera odnosno stečena ista VSS prema prijašnjim propisima;( za radno mjesto pod br. 1.)
 • završen studij magistra muzike; (za radno mjesto pod br. 1.)
 • upisan poslijediplomski specijalistički sveučilišni umjetnički studij; (za radno mjesto pod br. 1.)

 Uz prijavu za natječaj pristupnici su dužni priložiti:

 1. potpisani životopis,
 2. »nihil obstat« svoga ordinarija (pristupnici klerici),
 3. domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države,
 4. izvješće o ispunjavanju natječajnih, odnosno minimalnih zakonskih uvjeta, potrebnih za izbor u zvanje i na radno mjesto prema natječaju;
 5. za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno poznavanje).

Sve radove i natječajnu dokumentaciju potrebno je predati u četiri primjerka te snimljene u PDF-u na CD-u s natječajnom dokumentacijom (izvješća, popise radova i životopis).

Za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

 1. Voditelja/ voditeljice službe za kadrovske i opće poslove - radno mjesto I. vrste- voditeljica ostalih ustrojstvenih jedinica na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu ( 1 izvršitelj m/ž);

Pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • završen diplomski ili integrirani sveučilišni studij prava odnosno završen isti dodiplomski studij prema prijašnjim propisima
 • tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na osobnom računalu
 • pokusni rad šest mjeseci

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj kandidati su za navedeno radno mjesto dužni priložiti sljedeću dokumentaciju: životopis, domovnicu, dokaz o stečenom traženom stupnju obrazovanja, pisani dokaz o radnom iskustvu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci), preporuku župnika, odnosno mjerodavnih poglavara ukoliko se radi o redovničkim osobama.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, uz prijavu na natječaj dužan je priložiti rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo. Prijavljeni kandidati koji ispunjaju formalne uvjete natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili pozvani da pristupe provjeri znanja i drugih sposobnosti kandidata.

Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama za radna mjesta pod brojem 1. i 2, a u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama za radno mjestom pod brojem 3. na adresu: Katolički bogoslovni fakultet, Zrinsko- frankopanska 19, 21000 Split s naznakom: »Za natječaj«.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti izviješteni u zakonskom roku.

Katolički bogoslovni fakultet
Sveučilišta u Splitu

Pin It