Sukladno odluci Fakultetskog vijeća donesenoj na VIII. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća od 8. lipnja 2016. god., Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje

NATJEČAJ

za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologije, znanstvene grane crkvena povijest na Katedri crkvene povijesti na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu ( 1 izvršitelj m/ž);

 

Uvjeti:

Svi pristupnici za izbor osim općih uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 Odluka Ustavnog Suda 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 Odluka Ustavnog Suda 60/15) i uvjeta propisanih Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br. 106/06), Pravilnikom Nacionalnog vijeća za znanost (NN 84/05) trebaju ispunjati i posebne uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Splitu i Statuta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Uz prijavu za natječaj pristupnici su dužni priložiti:

  1. Potpisani životopis,
  2. “Nihil obstat” svoga Ordinarija (pristupnici klerici),
  3. Domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države,
  4. Dokaze o ispunjavanju zakonskih uvjeta za navedeno radno mjesto,
  5. Podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti,
  6. Za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno poznavanje).

Sve radove i natječajnu dokumentaciju potrebno je predati u četiri primjerka te snimljene u PDF obliku na zasebnim CD-ima kako slijedi:

CD 1: separate predloženih radova za izbor u raspisano zvanje

CD 2: natječajnu dokumentaciju (izvješća, popise radova i životopis)

Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Katolički bogoslovni fakultet, Zrinsko- frankopanska 19 , 21 000 Split s naznakom: »Za natječaj«.

O rezultatima natječaja pristupnici će bit izviješteni u zakonskom roku.

| Ivana Papac, voditeljica kadrovske službe | Katolički bogoslovni fakultet Split | 24.3.2017 |

Pin It