Sukladno odluci Fakultetskog vijeća donesenoj na IV. redovitoj sjednici od 19. siječnja 2017. god. te odlukama Fakultetskog vijeća donesenim na V. redovitoj sjednici od 16. veljače 2017. god. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje

NATJEČAJ

za izbor:

  1. jednog izvršitelja/cu na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju predavača iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologije, znanstvene grane religiozne pedagogije i katehetike na Katedri religiozne pedagogije i katehetike na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu i to 50 % od punog radnog vremena
  2. jednog izvršitelja/cu u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologija, znanstvene grane crkvena povijest
  3. jednog voditelja/voditeljicu službe za Poslijediplomske studije - radno mjesto I. vrste zamjena za vrijeme rodiljnog dopusta, a do povratka djelatnice na radno mjesto.

Uvjeti za radna mjesta pod broj 1. i 2.:

Svi pristupnici za navedeno radno mjesto moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju NN(123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja NN (13/12), uvjete propisane Pravilnikom o izboru u nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, Statutom Sveučilišta u Splitu, Statuta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Uz prijavu za natječaj pristupnici su dužni priložiti:

 1. potpisani životopis,
 2. »nihil obstat« svoga ordinarija (pristupnici klerici),
 3. domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države,
 4. dokaze o ispunjavanju zakonskih uvjeta za navedeno radno mjesto,
 5. prikaz stručne i nastavne djelatnosti,
 6. popis radova i radova relevantnih za izbor,
 7. za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno poznavanje).

Sve radove i natječajnu dokumentaciju potrebno je predati u četiri primjerka te snimljene u PDF-u na zasebnim CD-ima kako slijedi:

CD 1: predloženih radova za izbor u raspisano zvanje,

CD 2: natječajnu dokumentaciju (izvješća, popise radova i životopis).

Uvjeti za radno mjesto pod brojem 3:

 • završen diplomski ili integrirani sveučilišni studij teološkog smjera ili pravnog smjera odnosno stečena ista VSS prema prijašnjim propisima,
 • aktivno poznavanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na osobnom računalu,
 • 3 god. radnog iskustva.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj kandidati su za navedeno radno mjesto dužni priložiti sljedeću dokumentaciju u presliku dok će se originali po potrebi dostaviti na uvid.

 1. životopis,
 2. domovnicu,
 3. dokaz o stečenom traženom stupnju obrazovanja,
 4. pisani dokaz o radnom iskustvu,
 5. pisani dokaz, uvjerenje ili potvrda o aktivnom znanju engleskog jezika,
 6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),
 7. preporuku župnika, odnosno nadležnih poglavara ukoliko se radi o redovničkim osobama.

Rok za podnošenje prijava za radna mjesta pod brojem 1. i 2. je 30 dana a za radno mjesto pod brojem 3. je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostavljaju se na adresu Zrinsko - frankopanska 19 , pp. 329, 21 000 Split s naznakom „za natječaj“ ili se mogu predati osobno na urudžbeni zapisnik izravno na ustanovu.

| Ivana Papac, voditeljica kadrovske službe | Katolički bogoslovni fakultet Split | 24.2.2017 |

Klasa: 112-01/17-01/0001
Urbroj: 2181-203-01-01-17-0001

Pin It