KLASA: 112-01/18-01/0003 URBROJ: 2181-203-01-01-18-0001

Temeljem odluke Fakultetskog vijeća sa osme redovite sjednice od 7. lipnja 2018. god.

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU

raspisuje

NATJEČAJ

za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja humanističkih znanosti, polja teologije i grane moralne teologije na Katedri moralnog bogoslovlja (1 izvršitelj m/ž).

Kandidati za navedena radna mjesta trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14- Odluka USRH, 60/15 i 131/17), uvjete iz Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti (NN 106/06), Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno stručne djelatnosti (NN 122/17), Statutom Sveučilišta u Splitu, Statutom KBF-a u Splitu te Pravilnikom o izboru u nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu te su o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Uz prijavu za natječaj pristupnici su dužni priložiti:

  1. potpisani životopis;
  2. »nihil obstat« svoga ordinarija (pristupnici klerici);
  3. domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države;
  4. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi iz koje se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete za izbor u odgovarajuće zvanje i na radno mjesto;
  5. izvješće o ispunjavanju natječajnih, odnosno minimalnih zakonskih uvjeta, potrebnih za izbor u zvanje i na radno mjesto prema natječaju;
  6. za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno poznavanje).

Sve radove i natječajnu dokumentaciju potrebno je predati u četiri primjerka te snimljene u PDF-u na CD-u s natječajnom dokumentacijom (izvješća, popise radova i životopis).

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova sukladno čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08).

Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člancima 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj u zamolbi dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku od 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Fakulteta s naznakom "za natječaj". Sve zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su suglasni da Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka. Prijave se podnose na adresu: Sveučilište u Splitu, Katolički bogoslovni fakultet, Zrinsko-frankopanska 19, p.p. 329, HR – 21000 Split Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilišta u Splitu

| Ivana Papac, dipl.iur.Voditeljica kadrovske | Tekst natječaja | 31.8.2018 |

Pin It